Dura-Kuti-díj pályázati hirdetmény 2023

 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Szakszervezetek.hu meghirdeti a Dura-Kuti diplomamunka-pályázat 2023-at.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés meghirdeti a Dura László diplomamunka pályázat 2022-t.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura-Conexio Kft. meghirdeti a Dura László diplomamunka pályázat 2021-et.

Három pályázatot díjazott a bírálóbizottság az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) és a Dura-Conexio Kft. által alapított, negyedik alkalommal meghirdetett Dura László diplomamunka pályázaton.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura-Conexio Kft. meghirdeti a Dura László diplomamunka pályázat 2020-at.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. meghirdeti a Dura László diplomamunka pályázat 2019-et.

Aktuális témákat feszegettek a 2018-ban már harmadszor kiírt, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. által meghirdetett Dura László diplomamunka pályázaton. Az áprilisi díjátadón a bíráló bizottság véleménye alapján két pályázó kapta meg a Dura László díjat. Alapképzés kategóriában Hadabás Kittinek, a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara hallgatójának a „Szellemírás mestersége és annak megítélése írói és hallgatói szemszögből” című dolgozata nyerte el az elismerést. Mesterképzés kategóriában pedig Virág Ádámnak, a Debreceni Egyetem hallgatójának „Az Észak-alföldi régió szociális szövetkezeteinek működési sajátosságai” című pályamunkáját díjazták. A bíráló bizottság a mesterképzés kategóriában dicséretben részesítette Budán Dávid Lászlót, a Pannon Egyetem hallgatóját, „A pedagógiai környezet motivációs faktorai” című pályamunkájáért.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. tisztelettel meghívja Önt a "Dura László diplomamunka pályázat 2018" díjátadó ünnepségére. A pályázatra a munkavállalói érdekvédelemmel, a szakszervezetekkel és azok feladatával, történelmével, honi, európai, nemzetközi kapcsolatával, a munka világával, munkaerő-piaccal, foglalkoztatással, munkahelyi és munkaügyi konfliktusokkal, oktatással, továbbtanulással foglalkozó diplomadolgozatokkal lehetett jelentkezni. A rendezvényen a díjazott pályázók rövid prezentációval bemutatják pályaműveiket.

A rendezvényt 2019. április 9-én (kedden) 14.00 órai kezdettel tartjuk a Hotel Benczúr, Benczúr-termében.
Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 35.
Részvételi szándékát kérjük 2019. április 2-ig jelezze a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Budapest, 2019. február 27.

Az Ér­tel­mi­sé­gi Szak­szer­ve­ze­ti Tö­mö­rü­lés és a Du­ra Stú­dió Kft. meg­hir­de­ti a Du­ra Lász­ló dip­lo­ma­mun­ka pá­lyá­zat 2018-at.

A pályázaton való részvétel feltételei

 1. A pá­lyá­zat­ra az je­lent­kez­het, aki ma­gyar fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény­ben
  • alapképzés
  • mesterképzés
  • osztatlan 5 éves képzés
  • szak­irá­nyú to­vább­kép­zés (amely szak­dol­go­zat ké­szí­tés­sel zá­rul) ke­re­té­ben a szak­szer­ve­ze­tek­kel, a mun­ka­vál­la­lói ér­dek­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó, ma­gyar, vagy ide­gen nyel­vű dip­lo­ma­mun­kát, szak­dol­go­za­tot ké­szí­tett.
 2. A pá­lyá­zat­ra be­nyúj­tott dip­lo­ma­mun­ka, szak­dol­go­zat tár­gya le­gyen kap­cso­lat­ban a mun­ka­vál­la­lói ér­dek­vé­de­lem­mel, , a szak­szer­ve­ze­tek­kel és azok fel­ada­tá­val, tör­té­nel­mé­vel, ho­ni, európai, nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tá­val, a mun­ka vi­lá­gá­val, munkaerő-piaccal, foglalkoztatással, munkahelyi és munkaügyi konfliktusokkal, oktatással, továbbtanulással. Érint­sen va­la­mi­lyen idő­sze­rű prob­lé­ma­kört. Le­gyen vi­lá­gos, át­te­kint­he­tő szer­ke­ze­tű, a szö­ve­ge és áb­ra­anya­ga le­gyen egy­más­sal össz­hang­ban. Te­kint­se át a té­má­ra vo­nat­ko­zó szak­iro­dal­mat, és ar­ra he­lye­sen hi­vat­koz­zon, ab­ból he­lye­sen idéz­zen. Le­gyen a dip­lo­ma­mun­ka hasz­no­sít­ha­tó a tár­sa­da­lom szá­má­ra. A dip­lo­ma­mun­ka, szak­dol­go­zat le­gyen ma­gas szín­vo­na­lú, al­kal­maz­za a ta­nul­ta­kat, és ki­emel­ke­dő gon­dol­ko­dás­mó­dot tük­röz­zön.
 3. A pá­lyá­zat­ra be­nyúj­tott dip­lo­ma­mun­ka, szak­dol­go­zat – amennyi­ben meg­fe­lel a Du­ra Lász­ló dip­lo­ma­mun­ka pá­lyá­zat sza­bály­za­tá­ban elő­ír­tak­nak – dí­jat nyer­het. Az ar­ra ér­de­mes pá­lyá­zók di­csé­ret­ben ré­sze­sít­he­tők.
 4. A pá­lyá­zat­ra a 2018. ja­nu­ár 1-jé­től 2019. január 31-ig ter­je­dő idő­szak­ban meg­vé­dett dip­lo­ma­ter­vek, szak­dol­go­za­tok nyújt­ha­tók be.
 5. A pá­lyá­zó a be­nyúj­tás idő­pont­já­ig zár­ja le az adott kép­zé­si szint­nek meg­fe­le­lő ta­nul­má­nya­it, és véd­je meg a dip­lo­ma­mun­ká­ját, szak­dol­go­za­tát.
 6. A pá­lyá­za­tot a meg­adott ha­tár­idő­ig elekt­ro­ni­ku­san az ÉSZT iro­dá­hoz kell be­nyúj­ta­ni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. cí­men, Du­ra Lász­ló Díj tárgy meg­je­lö­lé­sé­vel. A pá­lyá­za­ti je­lent­ke­zé­si lap­hoz mel­lé­kel­ni kell
  • a dip­lo­ma­mun­kát,
  • a dip­lo­ma má­so­la­tát,
  • a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény­ben szü­le­tett bel­ső és kül­ső bí­rá­lat szö­ve­gét,
  • az ok­ta­tá­si in­téz­mény nyi­lat­ko­za­tát,
  • pá­lya­mun­ka egy­ol­da­las tar­tal­mi ki­vo­na­tát.

A pá­lyá­za­tot a pá­lyá­zó hall­ga­tó és a hall­ga­tó ok­ta­tá­si in­téz­mé­nye is be­nyújt­hat­ja.

Amennyi­ben az ok­ta­tá­si in­téz­mény több pá­lya­mun­kát is be­nyújt, kér­jük azok­hoz csa­tol­ni az „­ösz­sze­sí­tő la­pot” is.

A je­lent­ke­zés ha­tár­ide­je: 2019. február 10.

A je­lent­ke­zé­si lap le­tölt­he­tő a www.eszt.hu vagy a www.szak­szer­ve­ze­tek.hu hon­lap­ról.

A dí­jak ok­le­vél­lel és pénz­ju­ta­lom­mal jár­nak.

A ki­írók a pá­lyá­zat ered­mé­nyét (szer­ző, cím, kon­zu­len­sek, díj) a hon­lap­ja­i­kon köz­zé te­szik.

A dí­ja­zott és di­csé­ret­ben ré­sze­sí­tett pá­lya­mun­kák tel­jes ter­je­de­lem­ben meg­je­len­nek a www.szak­szer­ve­ze­tek.hu hon­lap e cél­ra lét­re­ho­zott ro­va­tá­ban.

Je­lent­ke­zé­si lap
Application form (English)
Je­lent­ke­zé­si lap in­téz­mé­nyes
Ok­ta­tá­si in­téz­mény nyi­lat­ko­zat

A 2017. évi Dura László díj díjazott pályamunkáiről bővebben itt olvashat.

 Alapképzés kategóriában Dura László díjban részesült Szente Anita a Babes- Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának hallgatója a "Spontán asszociációk vizsgálata középiskolás diákok műelemzéseiben, Salvador Dali alkotásai nyomán" c. pályamunkájáért.

Mesterképzés kategóriában Dura László díjban részesült Máriás Attila a  Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója "A munkaidő-nyilvántartás súlyponti kérdései a munkaügyi bíróság ítélkezési gyakorlata tükrében" c. pályamunkájáért.

 A díjazott pályamunkákról készült prezentációk, összefoglalók letölthetők:

Szente Anita

Máriás Attila

Két pályázatot díjazott a bíráló bizottság az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. által alapított, már második alkalommal meghirdetett Dura László diplomamunka pályázaton. Mesterképzési kategóriában Máriás Attila, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatójának „A munkaidő nyilvántartás egyes kérdései, különös tekintettel a munkavállaló által történő ellenőrizhetőség követelményére” című dolgozata, míg alapképzési kategóriában Szente Anita, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem székelyudvarhelyi Pszichológia és Neveléstudományi Karának hallgatója által írt „Spontán asszociációk vizsgálata középiskolás diákok műelemzéseiben, Salvador Dali alkotásai nyomán” című munkája érdemelt díjat.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. tisztelettel meghívja Önt a "Dura László diplomamunka pályázat 2017" díjátadó ünnepségére. A pályázatra a munka világával, a szakszervezetekkel, a munkavállalói érdekvédelemmel, valamint az oktatással foglalkozó diplomadolgozatokkal lehetett jelentkezni. A rendezvényen a díjazott pályázók rövid prezentációval bemutatják pályaműveiket. A szakszervezeti tisztségviselők számára különösen érdekes és hasznos lehet a munkaidő-nyilvántartás szabályozásának problémáival foglalkozó díjnyertes pályamű.

A rendezvényt 2018. március 27-én 16.00 órai kezdettel tartjuk a Hotel Benczúrban. Cím: 1068 Budapest,Benczúr u. 35.
Részvételi szándékát kérjük 2018. március 20-ig jelezze a
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Budapest, 2018. március 8.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
További információk

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/Fax: (1) 473-14-29

Sajtókapcsolat: Kiss Balázs
Telefon: +3620-666-3539
Email: sajtó@eszt.hu

Monday the 4th. .